Cấu trúc dữ liệu và giải thuật với C#

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán C#

Bảng băm (Hashtable) và từ điển (Dictionary) trong C# .NET

Từ điển (dictionary) là loại kiểu dữ liệu tập hợp đặc biệt lưu trữ các cặp khóa - giá trị. Từ điển thường được sử dụng để tra...
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán C#

Các thuật toán tìm kiếm cơ bản: tìm kiếm tuần tự, tìm kiếm nhị...

Tìm kiếm là một trong những yêu cầu nền tảng và đã được nghiên cứu qua nhiều năm. Có rất nhiều thuật toán tìm kiếm khác nhau được...
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán C#

Hàng đợi (queue) trong C#: cài đặt, ứng dụng, lớp Queue

Hàng đợi (queue) là một cấu trúc dữ liệu rất quan trọng và phổ biến, là một trong những cấu trúc dữ liệu nền tảng của công nghệ...
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán C#

Ngăn xếp (stack) trong C#: cài đặt, ứng dụng, lớp Stack

Ngăn xếp (stack) là loại cấu trúc dữ liệu tập hợp được sử dụng cực kỳ phổ biến. Ngăn xếp, dù gián tiếp hay trực tiếp, đều luôn...
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán C#

Danh sách liên kết (linked list) trong C#

Danh sách liên kết (linked list) là một cấu trúc dữ liệu có vai trò đặc biệt và được sử dụng phổ biến không chỉ trong C# mà...
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán C#

Danh sách (list) trong C#: ArrayList, List, SortedList

Trong bài học này chúng ta sẽ chuyển sang nội dung về các loại danh sách (List) cơ bản thường dùng trong C#, bao gồm lớp ArrayList, SortedList...
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán C#

Các thuật toán sắp xếp với C#: sắp xếp chọn, chèn, nổi bọt, nhanh

Trong bài học này chúng ta sẽ làm quen với nhóm thuật toán sắp xếp (sorting algorithms) trên mảng sử dụng C#. Mặc dù có nhiều thuật toán khác nhau trên cấu...
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán C#

Mảng trong C#: một chiều, nhiều chiều, răng cưa (jagged)

Mảng là một cấu trúc dữ liệu đơn giản và có mặt trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình, trong đó có C#. Dữ liệu kiểu mảng có rất nhiều ứng...
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán C#

Đánh giá thuật toán – đo thời gian thực thi code trong C#

Trong bài học này chúng ta xem xét một vấn đề cơ bản khác phục vụ cho việc học các nội dung của phần "thuật toán": đánh giá hiệu suất thuật toán...
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán C#

Các kiểu tập hợp (Collection) trong C#: khái niệm, phân loại

Khi lập trình có thể để ý rằng chúng ta thường phải làm việc với các nhóm/tập hợp/danh sách thông tin mà chúng ta thường gọi chung là dữ liệu. Cách tổ...

Bài mới