Design Pattern trong C#

Mẫu thiết kế Proxy – kiểm soát truy xuất object

Mẫu thiết kế Proxy thuộc nhóm structural có khả năng kiểm soát việc tạo và truy xuất object. Proxy thường là một object nhỏ đơn giản nằm giữa client code và object...

Chain of Responsibility – chuỗi xử lý yêu cầu

Chain of Responsibility là mẫu thiết kế thuộc nhóm behavioral. Ý tưởng của mẫu thiết kế này là tạo ra một chuỗi các phương thức xử lý (handler)...

Singleton pattern – mẫu thiết kế tạo object duy nhất

Singleton pattern là mẫu thiết kế thuộc nhóm creational. Singleton đảm bảo rằng sẽ chỉ có một object duy nhất của class được khởi tạo. Một yếu tố...

Decorator pattern – mở rộng object không dùng kế thừa

Decorator pattern là mẫu thiết kế thuộc nhóm structural. Nó cung cấp khả năng mở rộng một object bằng cách "đính kèm" biến hoặc phương thức mới cho...

Bài mới