Lập trình ADO.NET và Entity Framework

Tự học lập trình ado.net và entity framework

Bonus: Sử dụng Entity Framework trong .NET Core project

.NET Core là nền tảng phát triển ứng dụng mới của Microsoft có vai trò tương tự như .NET Framework truyền thống. Trong thời gian vừa qua, .NET Core nhận được sự...
Tự học lập trình ado.net và entity framework

Change Tracking – theo dõi object trong Entity Framework

Change Tracking là cơ chế giúp theo dõi sự thay đổi của từng object do Entity Framework đang quản lý trong bộ nhớ. Việc theo dõi giúp Entity Framework sinh ra những...
Tự học lập trình ado.net và entity framework

Thêm/sửa/xóa quan hệ trong Entity Framework

Quan hệ giữa các object trong Entity Framework được thể hiện qua các navigation property của domain class. Do vậy, để cập nhật quan hệ giữa các object, bạn thực tế phải...
Tự học lập trình ado.net và entity framework

Cập nhật dữ liệu trong Entity Framework – thêm/sửa/xóa entity

Cập nhật dữ liệu (thêm/sửa/xóa) là yêu cầu bắt buộc của bất kỳ chương trình nào làm việc với cơ sở dữ liệu. Trong Entity Framework, việc cập nhật dữ liệu rất...
Tự học lập trình ado.net và entity framework

Explicit loading trong Entity Framework – tải dữ liệu quan hệ bán tự động

Explicit loading là một cơ chế tải dữ liệu quan hệ đặc biệt trong Entity Framework. Nó hoạt động gần giống lazy loading ở chỗ, dữ liệu quan...
Tự học lập trình ado.net và entity framework

Eager loading trong Entity Framework – chủ động tải dữ liệu quan hệ

Eager loading là cơ chế tải dữ liệu quan hệ "thủ công" trong Entity Framework. Nếu bạn không sử dụng lazy loading từ lúc xây dựng EDM (ví...
Tự học lập trình ado.net và entity framework

Lazy loading trong Entity Framework – tự động tải dữ liệu quan hệ

Lazy loading là một trong số các cơ chế tải dữ liệu quan hệ trong Entity Framework. Lazy loading hỗ trợ tự động tải dữ liệu cho các navigation property khi bạn...
Tự học lập trình ado.net và entity framework

Local data – Truy vấn dữ liệu cục bộ trong Entity Framework

Local data - dữ liệu cục bộ là loại dữ liệu được Entity Framework tải về và lưu trữ trong chương trình tương tự một danh sách object...
Tự học lập trình ado.net và entity framework

Thực hành: xây dựng Entity Data Model (EDM) hoàn chỉnh

Entity Data Model (EDM), như bạn đã học trong bài "Kiến trúc Entity Framework", là thành phần lưu trữ thông tin ánh xạ (mapping) giữa các class và...
Tự học lập trình ado.net và entity framework

DbContext API, tổng quan về xử lý dữ liệu với EntityFramework

Trong các bài học ở giai đoạn trước bạn đã tập trung vào xây dựng mô hình khái niệm (conceptual model). Nhiệm vụ của nó là xây dựng domain class và ánh...

Bài mới