Lập trình ASP.NET Core

asp.net core

Sử dụng tag helper xây dựng sẵn của ASP.NET Core

Tag helper là một tính năng mới trong ASP.NET Core cho phép tùy chỉnh HTML sinh ra từ mã Razor. Bạn đã học nguyên lý chung về Tag helper cũng như cách...
asp.net core

Kiến trúc ứng dụng web trong ASP.NET Core

Để phát triển một ứng dụng ASP.NET Core bạn không chỉ cần hiểu cách làm việc của bản thân framework, bạn còn phải biết cách tổ chức code để ứng dụng bạn...
asp.net core

Thẩm định dữ liệu (model validation) trong ASP.NET Core

Thẩm định dữ liệu (data validation) là việc kiểm tra dữ liệu trước khi xử lý nhằm đảm bảo dữ liệu đáp ứng các yêu cầu đặt ra. Đây...
ASP.NET Core MVC

Thực hành (3) tìm kiếm, sắp xếp, phân trang, upload, download

Trong bài học này chúng ta tiếp tục hoàn thiện ứng dụng với các chức năng thường gặp trên bảng dữ liệu, bao gồm tìm kiếm (Searching), sắp xếp (Sorting), phân trang...
ASP.NET Core MVC

Thực hành (2) CRUD trong ASP.NET Core MVC

CRUD (Create-Retrieve-Update-Delete) là nhóm chức năng cơ bản trên dữ liệu mà mọi ứng dụng đều phải có. Trong ASP.NET Core MVC nhóm chức năng này được thực hiện một cách dễ...
ASP.NET Core MVC

Thực hành (1) xây dựng ứng dụng trong ASP.NET Core MVC (+video)

CRUD (Create-Retrieve-Update-Delete) là nhóm thao tác cơ bản nhất với dữ liệu mà mọi ứng dụng ASP.NET Core MVC đều phải thực hiện. Các kiến thức bạn đã...
ASP.NET Core MVC

Model binding trong ASP.NET Core MVC

Model binding là quá trình tự động trích dữ liệu từ truy vấn HTTP và biến đổi thành object .NET cung cấp cho action. Model binding diễn ra ngay sau khi routing...
ASP.NET Core MVC

Routing trong ASP.NET Core MVC

Routing trong ASP.NET Core là quá trình ánh xạ (mapping) truy vấn HTTP với một đối tượng xử lý truy vấn đó (handler). Trong MVC, handler chính là phương thức action của...
ASP.NET Core MVC

View trong ASP.NET Core MVC, layout, viewstart, viewimports

Trong mô tả chung của mẫu kiến trúc MVC, view là thành phần chịu trách nhiệm sinh ra giao diện cho ứng dụng. Đây là khâu cuối cùng trong chuỗi xử lý...
ASP.NET Core MVC

Controller trong ASP.NET Core MVC

Controller trong ASP.NET Core MVC là thành phần được xây dựng tương đối tự do. Bất kỳ class nào thỏa mãn một số tiêu đơn giản đều có thể trở thành controller...

Bài mới