Lập trình socket với C#

Feature RPC library with Tcp socket

Xây dựng thư viện gọi hàm từ xa (RPC) với tcp socket và C#...

Trong post trước chúng ta đã biết khái niệm chung về RPC cũng như đã cùng nhau xây dựng một thư viện RPC đơn giản. Trong post này chúng ta sẽ vận...
Feature RPC library with Tcp socket

Xây dựng thư viện gọi hàm từ xa (RPC) với tcp socket và C#

Gọi hàm từ xa là một cơ chế rất phổ biến để thực hiện truyền thông liên tiến trình, giúp xây dựng các ứng dụng phân tán. Trong loạt bài này chúng...
Feature Tự học lập trình Tcp/Ip socket

Hỗ trợ lập trình socket: UdpClient, TcpClient, TcpListener, BitConverter, Encoding

Trong bài học này chúng ta sẽ xem xét một số lớp của C# hỗ trợ lập trình socket (UdpClient, TcpClient, TcpListener, BitConverter, Encoding). Các lớp này giúp đơn giản hóa lập...
Feature Tự học lập trình Tcp/Ip socket

Luồng thực thi (thread), lập trình đa luồng (multithreading)

Trong bài học này chúng ta sẽ làm quen với khái niệm luồng (thread) và các kỹ thuật lập trình đa luồng (multithreading programming) của .NET framework thường được sử dụng để...
Feature Tự học lập trình Tcp/Ip socket

Lập trình bất đồng bộ (asynchronous programming)

Trong bài học này chúng ta sẽ học cách vận dụng kỹ thuật lập trình bất đồng bộ (asynchronous programming) trong lập trình socket giúp tăng hiệu suất của server và tăng...
Feature Tự học lập trình Tcp/Ip socket

Truyền object: serialization / deserialization

Trong bài học này chúng ta sẽ xem xét khái niệm và các kỹ thuật trình tự hóa dữ liệu (object serialization) nhằm chuyển đổi object về dạng trung gian phục vụ...
Feature Tự học lập trình Tcp/Ip socket

Truyền dữ liệu: luồng (stream), NetworkStream

Trong bài học này chúng ta sẽ làm quen với luồng dữ liệu (stream), một thành phần đặc biệt quan trọng hỗ trợ lập trình mạng. Chúng ta cũng sẽ xem xét...
Feature Tự học lập trình Tcp/Ip socket

Kỹ thuật lập trình Tcp socket với C#

Trong bài học này chúng ta sẽ phân tích chi tiết cách thức lập trình Tcp socket trong C#. Các phân tích này dựa trên code của bài thực hành lập trình...
Feature Tự học lập trình Tcp/Ip socket

Giao thức Tcp: đóng mở kết nối, truyền dữ liệu

Trong bài học này chúng ta sẽ xem xét chi tiết hơn về giao thức Tcp để có thể hiểu rõ về cách thức lập trình với Tcp socket, bao gồm cấu...
Feature Tự học lập trình Tcp/Ip socket

Thực hành: Lập trình socket Tcp cơ bản

Tương tự như đối với socket Udp, chúng ta cũng bắt đầu tiếp xúc với socket Tcp thông qua thực hiện một bài thực hành. Bài thực hành này cũng có chung...

Bài mới