Mảng trong C#: một chiều, nhiều chiều, răng cưa (jagged)

  0

  Mảng là một cấu trúc dữ liệu đơn giản và có mặt trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình, trong đó có C#. Dữ liệu kiểu mảng có rất nhiều ứng dụng và các thuật toán áp dụng cho nó. Trong bài học này chúng ta sẽ đi vào kiểu dữ liệu collection cơ bản nhất, đơn giản nhất và phổ biến nhất trong C# – cấu trúc mảng (array). Đây là bài học đầu tiên về các kiểu dữ liệu collection tuyến tính (linear collection) của C#.

  Mảng trong C# – các khái niệm và hoạt động cơ bản

  Mảng (array) là một cấu trúc dữ liệu phổ biến bậc nhất, có mặt trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình, và C# không phải là ngoại lệ.

  Mảng là một tập các dữ liệu có cùng kiểu. Mỗi dữ liệu đơn lẻ trong mảng được gọi là phần tử của mảng. Các phần tử được đánh chỉ số (index) và được sắp xếp liền kề nhau thành một chuỗi. Kiểu của phần tử được gọi là kiểu cơ sở của mảng. Kiểu cơ sở có thể là các kiểu dữ liệu sẵn có của C# hoặc kiểu do người dùng tự định nghĩa. Chỉ số của mảng trong C# bắt đầu là 0, nghĩa là phần tử đầu tiên có chỉ số 0, phần tử thứ hai có chỉ số là 1, v.v..

  Khai báo biến mảng

  Trong C#, mảng là object, và chúng đều được tạo ra từ lớp System.Array. Do đó, chúng ta có thể khai báo biến mảng như khai báo các object bình thường. Để tiện lợi và quen thuộc cho người lập trình, C# tạo ra một cấu trúc cú pháp riêng để khai báo mảng.

  //cú pháp chung 
  kiểu_cơ_sở[] biến_mảng;
  //ví dụ dưới đây khai báo biến mảng names với kiểu cơ sở là string
  string[] names;
  // string là kiểu cơ sở; names là tên biến mảng; cặp dấu [] là bắt buộc, nó báo rằng đây là khai báo một biến mảng
  // khai báo mảng số nguyên
  int[] numbers;

  Lưu ý phân biệt các khái niệm biến mảng, kiểu mảng, kiểu cơ sở. Trong ví dụ trên, string kiểu cơ sở, còn string[] được gọi là kiểu mảng, còn names là biến mảng. Trong C# viết string[] có nghĩa là đây là một kiểu mảng, trong đó kiểu cơ sở của phần tử là string, string[] names là lệnh khai báo biến mảng.

  Một biến mảng khi được khai báo sẽ chưa được cấp phát bộ nhớ ngay. Nói cách khác, nếu chỉ khai báo thì chưa thể sử dụng được biến mảng. Để sử dụng biến mảng chúng ta phải khởi tạo mảng. Điều này cũng tương tự như đối với các object bình thường khác trong C#. Mỗi object phải được khởi tạo sau khi khai báo và trước khi sử dụng.

  Khởi tạo biến mảng

  Khởi tạo biến là việc yêu cầu cấp phát bộ nhớ cho biến đó. Chỉ khi khởi tạo xong chúng ta mới có thể sử dụng được biến mảng. C# cung cấp một số cách khác nhau để khởi tạo biến mảng.

  Cách thứ nhất là cung cấp số lượng phần tử cần dùng.

  // khởi tạo mảng string với 10 phần tử
  string[] names = new string[10];

  Cách này tạo ra một mảng string có 10 phần tử. Mỗi phần tử sẽ nhận giá trị mặc định là null.

  Trong C#, các biến khi khai báo mà không gán sẵn giá trị sẽ đều nhận một giá trị mặc định (default value). Giá trị này phụ thuộc vào kiểu của nó. Ví dụ biến kiểu int có giá trị mặc định là 0, kiểu bool là false, object là null. Như vậy, ở ví dụ trên, mỗi phần tử của mảng names có giá trị mặc định là null (do string là object).

  Cách thứ hai là cung cấp sẵn danh sách phần tử cho biến mảng.

  int[] numbers = new int[] {1, 2, 3, 4, 5};

  Cách thứ ba là một cấu trúc tắt.

  int[] numbers = { 1, 2, 3, 4 };

  Lưu ý rằng, một khi được khởi tạo, số lượng phần tử của mảng sẽ không thể thay đổi được.

  Truy xuất phần tử của mạng

  Một khi mảng đã được khởi tạo, chúng ta có thể sử dụng nó để lưu trữ dữ liệu. Việc sử dụng bao gồm hai phần: truy xuất phần tử, truy xuất thông tin meta.

  Các phần tử của mảng trong C# được truy xuất (đọc/ghi) trực tiếp qua chỉ số với cú pháp như sau:

  // gán giá trị cho phần tử dùng phép toán indexing
  biến_mảng[chỉ_số] = giá_trị;
  // hoặc dùng phương thức SetValue theo kiểu hướng đối tượng
  biến_mảng.SetValue(giá_trị, chỉ_số);
  // đọc giá trị bằng phép toán indexing
  biến = biến_mảng[chỉ_số];
  // hoặc dùng phương thức GetValue
  biến = biến_mảng.GetValue(chỉ_số);

  Ví dụ

  //ví dụ
  names[0] = "Donald Trump";
  names.SetValue("Donald Trump", 0);
  var current_us_president = names[0];
  var next_us_president = names.GetValue(0);

  Chỉ số có giá trị từ 0 đến n-1, với nsố phần tử của mảng. Nếu chỉ số nằm ngoài dải này, việc truy xuất sẽ báo lỗi IndexOutOfRangeException.

  Đọc metadata của mảng

  Metadata là những thông tin về bản thân mảng, như số lượng phần tử, kiểu cơ sở, v.v.. Do mảng đều là các object thuộc kiểu System.Data, chúng ta có thể sử dụng các thuộc tính (và phương thức) của lớp này để đọc metadata của mảng.

  • Thuộc tính Length/LongLength (read-only): số phần tử của mảng
  • Phương thức GetLength/GetLongLength: đọc số phần tử của mảng
  • Thuộc tính Rank (read-only): số chiều của mảng. Chúng ta sẽ làm quen với mảng nhiều chiều ngay sau đây.
  • Phương thức GetType: lấy thông tin về kiểu của mảng.

  Một ví dụ tổng hợp về sử dụng mảng cơ bản

  Tự thực hiện lại ví dụ dưới đây để củng cố các kỹ thuật làm việc cơ bản với mảng. Trong ví dụ này chúng ta sẽ lưu trữ tên các tháng (trong tiếng Anh) vào một mảng và in ra màn hình console.

  using System;
  using System.Globalization;
  namespace P01_SingleDimension
  {
    class Program
    {
      static void Main(string[] args)
      {
        Console.Title = "Basic Array";
        // khai báo và khởi tạo mảng chứa tên 12 tháng trong tiếng Anh
        string[] months = new string[12];
        // duyệt qua các phần tử và gán giá trị 
        for (int month = 1; month <= 12; month++)
        {
          DateTime firstDay = new DateTime(DateTime.Now.Year, month, 1);
          string name = firstDay.ToString("MMMM", CultureInfo.CreateSpecificCulture("en"));
          months[month - 1] = name;
        }
        // duyệt qua các phần tử và in giá trị ra console
        foreach (string month in months)
        {
          Console.WriteLine($"-> {month}");
        }
        Console.ReadLine();
      }
    }
  }
  Chương trình mảng cơ bản trong c#
  Kết quả chạy chương trình

  Mảng nhiều chiều

  Mảng chúng ta xem xét ở phần trên có tên gọi là mảng một chiều. Chúng ta hình dung nó như một danh sách (chuỗi) các phần tử. Mảng trong C# có thể có nhiều hơn một chiều, gọi chung là mảng nhiều/đa chiều.

  Ví dụ, chúng ta có thể có mảng hai chiều. Khi đó ta có thể hình dung nó như một bảng (chữ nhật), trong đó mỗi ô là một phần tử. Với mảng ba chiều, chúng ta hình dung nó như một khối hộp lớn, gồm nhiều hộp nhỏ (giống như khối rubic). Mỗi hộp nhỏ là một phần tử.

  C# hỗ trợ mảng có tối đa 32 chiều. Chắc rất ít khi phải dùng đến loại mảng nhiều chiều như vậy! Các mảng lớn hơn 3 chiều thường rất khó hình dung.

  Chúng ta xem xét cách làm việc với mảng đa chiều qua hai trường hợp cụ thể: mảng hai chiều, mảng ba chiều. Mảng nhiều chiều hơn cũng tuân theo quy tắc tương tự.

  Mảng hai chiều

  // khai báo và khởi tạo một mảng hai chiều (3x4) của các số nguyên
  int[,] numbers = new int[3, 4]
  {
    {11, 12, 13, 14 },
    {21, 22, 23, 24 },
    {31, 32, 33, 34 }
  };

  Trong ví dụ trên int[,] là kiểu mảng hai chiều trong đó các phần tử thuộc kiểu int, numbers là biến mảng, kích thước là 3 hàng x 4 cột. Có thể dễ dàng nhận ra cú pháp khai báo mảng đa chiều: với mỗi một chiều bổ sung, chúng ta thêm một dấu phẩy vào giữa cặp dấu [].

  Lưu ý cách chúng ta khởi tạo giá trị. Có thể hình dung mảng hai chiều tổ chức dữ liệu theo hàng và cột. Do đó, chúng ta khởi tạo mảng bằng cách:

  1. tạo ra các hàng, các phần tử của mỗi hàng đặt trong cặp {} và phân tách bằng dấu phẩy như một mảng đơn chiều;
  2. ghép các hàng lại với nhau (phân tách bằng dấu phẩy) và đặt tiếp trong cặp {}.

  Như vậy, mảng 2 chiều là sự mở rộng của mảng 1 chiều trong mặt phẳng.

  Dấu phẩy cũng có tác dụng ngăn cách các chỉ số khi truy cập vào phần tử của mảng đa chiều. Mảng hai chiều phát sinh thêm một dấu phẩy để có thể ghi hai chỉ số. Do mảng hai chiều hình dung như một bảng, nó sẽ bao gồm hai chỉ số: chỉ số hàng (đứng trước dấu phẩy) và chỉ số cột (đứng sau dấu phẩy).

  numbers[0, 0] = 11; // truy xuất phần tử đầu tiên (hàng thứ nhất - chỉ số 0, cột thứ nhất - chỉ số 0)
  var number34 = numbers[2, 3] = 34; // truy xuất phần tử hàng thứ 3 (chỉ số 2) và cột thứ 4 (chỉ số 3)

  Khi làm việc với mảng nhiều chiều nên chú ý phân biệt kích thước của mảng với chỉ số phần tử của mảng.

  Mảng ba chiều

  Tương tự, mảng ba chiều phải dùng hai dấu phẩy để có thể ghi 3 kích thước.

  int[,,] numbers2 = new int[2, 3, 4]
  {
    {
      {111, 112, 113, 114 },
      {121, 122, 123, 124 },
      {131, 132, 133, 134 }
    },
    {
      {211, 212, 213, 214 },
      {221, 222, 223, 224 },
      {231, 232, 233, 234 }
    },
  };

  Chúng ta có thể hình dung mảng 3 chiều chính là các mảng 2 chiều xếp lớp chồng lên nhau (trong không gian). Hai chỉ số cuối chính là số lượng hàng và cột của bảng 2 chiều. Chỉ số đầu tiên chính là số lượng lớp.

  Việc truy xuất phần tử của mảng 3 chiều cũng theo quy tắc tương tự:

  numbers2[0, 0, 0] = 111; // truy xuất phần tử đầu tiên
  var number234 = numbers2[1, 2, 3]; // truy xuất phần tử cuối cùng (giá trị 234)

  Theo quy tắc trên chúng ta hoàn toàn có thể khai báo và khởi tạo các mảng có số chiều lớn hơn nữa.

  Một ví dụ về sử dụng mảng đa chiều

  Trong ví dụ dưới đây chúng ta sẽ tạo và in ra console bảng cửu chương sử dụng mảng hai chiều.

  using System;
  namespace P02_MultiDimension
  {
    class Program
    {
      static void Main(string[] args)
      {
        Console.Title = "Multiplication table";
        // khai báo và khởi tạo mảng hai chiều chứa bảng cửu chương
        var multiplications = new int[10, 10];
        // gán giá trị cho các phần tử của bảng cửu chương
        for (int r = 0; r < multiplications.GetLength(0); r++)
        {
          for (int c = 0; c < multiplications.GetLength(1); c++)
          {
            multiplications[r, c] = (r + 1) * (c + 1);
          }
        }
        // in ra màn hình
        for (int c = 0; c <= multiplications.GetLength(1); c++)
        {
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Cyan;
          if (c == 0) Console.Write("{0, 4}", "");
          else
            Console.Write("{0, 4}", c);
        }
        Console.WriteLine();
        for (int r = 0; r < multiplications.GetLength(0); r++)
        {
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow;
          Console.Write("{0, 4}", r + 1);
          Console.ResetColor();
          for (int c = 0; c < multiplications.GetLength(1); c++)
          {
            Console.Write("{0, 4}", multiplications[r, c]);
          }
          Console.WriteLine();
        }
        Console.ReadKey();
      }
    }
  }
  Chương trình mảng 2 chiều C#
  Kết quả chạy chương trình

  Trong ví dụ trên lưu ý phương thức GetLength. Phương thức này cho phép lấy thông tin về số lượng phần tử trong từng chiều của mảng. Nếu mảng một chiều thì giá trị tham số luôn là 0. Nếu là mảng hai chiều thì giá trị tham số có thể là 1 (số hàng) hoặc 0 (số cột).

  Mảng răng cưa (Jagged array)

  Mảng răng cưa (Jagged Array) là một loại mảng đặc biệt trong C# và cũng thường được gọi là mảng của mảng. Có thể hình dung mảng răng cưa là một mảng một chiều, trong đó mỗi phần tử của nó lại là một mảng, thay vì là một dữ liệu cụ thể.

  Mỗi mảng phần tử có thể có kích thước khác nhau nhưng bắt buộc phải có chung kiểu cơ sở. Mảng phần tử thậm chí có thể không cần khởi tạo.

  Hãy cùng xem ví dụ sau để hiểu cách sử dụng của mảng răng cưa.

  int[][] numbers = new int[5][];
  numbers[0] = new int[] { 1, 2, 3 };
  numbers[2] = new int[] { 1, 2, 3, 4, 5 };
  numbers[4] = new int[] { 1, 2 };

  Trong ví dụ trên chúng ta đã khai báo và khởi tạo biến numbers là một mảng có thể chứa đến 5 mảng thành viên. Mỗi thành viên này là một mảng một chiều và được khởi tạo riêng rẽ theo cú pháp chúng ta đã biết.

  Truy xuất phần tử của mảng răng cưa có chút khác biệt so với mảng thông thường:

  var value1 = numbers[0][0]; // truy xuất giá trị đầu tiên của mảng thành viên đầu tiên
  var value2 = numbers[2][4]; // truy xuất giá trị cuối cùng của mảng thành viên số 2

  Chúng ta có thể nhận thấy, việc truy xuất giá trị của mảng răng cưa bao gồm hai thông tin: chỉ số của mảng thành viên trong cặp [] thứ nhất; chỉ số của phần tử trong mảng thành viên trong cặp [] thứ hai.

  Cùng xem một ví dụ khác.

  int[][,] numbers = new int[10][,];
  numbers[0] = new int[2, 3];
  numbers[1] = new int[3, 4];
  numbers[2] = new int[,] { { 1, 3, 5 }, { 2, 4, 6 } };

  Ở đây chúng ta lại khai báo mảng numbers là một mảng của các mảng hai chiều. Nghĩa là, mỗi phần tử của nó là một mảng hai chiều mà chúng ta phải tự khởi tạo trước khi dùng.

  Việc truy xuất phần tử của mảng này cũng theo quy tắc ở trên: chọn chỉ số của mảng thành viên, chọn chỉ số của phần tử cụ thể trong mảng thành viên.

  var value = numbers[2][2,2]; // truy xuất phần tử ở vị trí 2,2 của mảng thành viên số 2 

  Kết luận

  Trong bài học này chúng ta đã xem xét chi tiết các loại mảng trong C#, bao gồm mảng một chiều, mảng nhiều chiều, mảng răng cưa. Chúng ta cũng đã thực hiện một số ví dụ minh họa cho việc sử dụng mảng trong C#.

  Lưu ý rằng, cấu trúc mảng rất quan trọng để chúng ta học các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm trong các bài học sau.

  + Nếu bạn thấy site hữu ích, trước khi rời đi hãy giúp đỡ site bằng một hành động nhỏ để site có thể phát triển và phục vụ bạn tốt hơn.
  + Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy giúp chia sẻ tới mọi người.
  + Nếu có thắc mắc hoặc cần trao đổi thêm, mời bạn viết trong phần thảo luận cuối trang.
  Cảm ơn bạn!

  Theo dõi
  Thông báo của
  guest

  0 Thảo luận
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả bình luận