Hướng dẫn tự học lập trình ADO.NET và Entity Framework

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
Book
Materials

Những bài học có đánh dấu Sample lesson là những bài học thử tham khảo có thể truy xuất tự do. Bạn có thể tự mình trải nghiệm những bài học này trước khi quyết định mua quyền truy cập dài hạn.

Bấm nút Expand All để xem mục lục chi tiết.

Bấm bút Take this book để chuyển đến trang đăng ký mua sách.


Nội dung của sách được phân thành các bài học (lesson). Mỗi bài học có thể được phân chia tiếp thành các chủ đề (topic) nếu nội dung dài. Một lesson hoặc một topic được gọi chung là một bước (step) của quá trình học.

Mỗi bài học hoặc chủ đề được trình bày trên một trang (page) và có thể được chia thành các phần (section).

Mỗi section bắt đầu bằng tiêu đề (title) và có nội dung (content). Bạn có thể đánh dấu những lesson/topic mình đã nắm vững là complete sử dụng nút Mark Complete ở đầu trang.

Hoàn thành mỗi một lesson hoặc một topic được xem là hoàn thành một bước (step) trong quá trình học. Cuốn sách hiện tại có tổng cộng 129 step. Thông báo về tiến độ được hiển thị ở đầu mỗi trang.

Nếu bài học / chủ đề có mã nguồn hoặc bất kỳ tài liệu ngoài nào đi kèm, các nội dung đó sẽ được đặt trong tab Materials của trang tương ứng.


 

Book Content

Expand All
ADO.NET VÀ ENTITY FRAMEWORK CƠ BẢN
XÂY DỰNG ENTITY DATA MODEL
TRUY VẤN VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU