Hướng dẫn

c# best practice

Tránh tạo object dư thừa – C# best practices

Khi chương trình .NET hoạt động, Garbage Collector (GC) có vai trò quản lý bộ nhớ. Một trong những công việc của quản lý bộ nhớ là loại bỏ những object không...
c# best practice

Khởi tạo giá trị cho các thành viên class – C# best practices

Khi bạn xây dựng một class, nhiệm vụ đầu tiên và rất quan trọng là khởi tạo giá trị cho các thành viên của class (như biến, property). Nếu class có rất...
c# best practice

Hạn chế sử dụng boxing/unboxing – C# best practices

Khi làm việc với C#, bạn hẳn đã thường xuyên gặp các phương thức yêu cầu kiểu của dữ liệu đầu vào là object (hoặc System.Object). Ví dụ, các phương thức như...
c# best practice

String.Format và string interpolation – C# best practices

Nhu cầu định dạng và sử dụng chuỗi ký tự phát sinh từ những bài học lập trình đầu tiên, dù học ngôn ngữ nào cũng vậy. C# hỗ trợ cách định...
c# best practice

Biến cục bộ: var hay không var – C# best practices

Trong C#, biến cục bộ (local variable) là các biến được khai báo và sử dụng trong phạm vi một phương thức. Trong cách khai báo truyền thống bạn chỉ định tên...
c# best practice

Biến chỉ đọc (readonly) và hằng (const) – C# best practices

Khi học lập trình C# bạn hẳn đã nhận ra trong C# bạn có thể khai báo hai loại hằng (constant): một loại dùng từ khóa const, một loại dùng từ khóa...
Giải pháp windows forms giả MVVM

Kết nối cơ sở dữ liệu sử dụng Entity Framework trong winform – Series...

Entity framework là một ORM (Object - Relational Mapper) được sử dụng phổ biến hàng đầu khi phát triển ứng dụng .NET. Entity Framework giúp làm việc với cơ sở dữ liệu...
Giải pháp windows forms giả MVVM

Sử dụng data binding – Series Giải pháp winforms (5)

Data binding là một công cụ rất mạnh của winform nhưng thường không được các bạn chú ý tới khi làm project. Thay vào đó, các bạn thường dùng cách thủ công...
Giải pháp windows forms giả MVVM

Sử dụng thư viện control DevExpress cho winform – Series Giải pháp winforms (4)

DevExpress cho winform là một thư viện chứa các điều khiển (control) thay thế cho các điều khiển nguyên bản của Windows Forms. DevExpress được sử dụng rất phổ biến để tạo...
Giải pháp windows forms giả MVVM

Phân chia module với Interface và Unity DI – Series Giải pháp winforms (3)

Trong phần 2 - Thiết kế giao diện winform - bạn đã thực hiện chia project ra các thành phần. Tuy nhiên, các thành phần này đang phụ thuộc chặt (tight coupling)...