c# best practice

Khởi tạo giá trị cho các thành viên class – C# best practices

Khi bạn xây dựng một class, nhiệm vụ đầu tiên và rất quan trọng là khởi tạo giá trị cho các thành viên của class (như biến, property). Nếu class có rất nhiều biến...
c# best practice

Hạn chế sử dụng boxing/unboxing – C# best practices

Khi làm việc với C#, bạn hẳn đã thường xuyên gặp các phương thức yêu cầu kiểu của dữ liệu đầu vào là object (hoặc System.Object). Ví dụ, các phương thức như string.Format (định...
c# best practice

String.Format và string interpolation – C# best practices

Nhu cầu định dạng và sử dụng chuỗi ký tự phát sinh từ những bài học lập trình đầu tiên, dù học ngôn ngữ nào cũng vậy. C# hỗ trợ cách định dạng chuỗi...
c# best practice

Biến cục bộ: var hay không var – C# best practices

Trong C#, biến cục bộ (local variable) là các biến được khai báo và sử dụng trong phạm vi một phương thức. Trong cách khai báo truyền thống bạn chỉ định tên kiểu, tên...
c# best practice

Biến chỉ đọc (readonly) và hằng (const) – C# best practices

Khi học lập trình C# bạn hẳn đã nhận ra trong C# bạn có thể khai báo hai loại hằng (constant): một loại dùng từ khóa const, một loại dùng từ khóa readonly (mà...