c# best practice

Biến cục bộ: var hay không var – C# best practices

Trong C#, biến cục bộ (local variable) là các biến được khai báo và sử dụng trong phạm vi một phương thức. Trong cách khai báo truyền thống bạn chỉ định tên kiểu, tên...
c# best practice

Biến chỉ đọc (readonly) và hằng (const) – C# best practices

Khi học lập trình C# bạn hẳn đã nhận ra trong C# bạn có thể khai báo hai loại hằng (constant): một loại dùng từ khóa const, một loại dùng từ khóa readonly (mà...
Feature Microsoft technologies

.NET 5 – tương lai của các công nghệ .NET – có gì mới?

.NET 5 sắp tới sẽ là nền tảng hợp nhất để xây dựng các ứng dụng chạy trên tất cả các nền tảng (như Windows, Linux) và các thiết bị (như IoT, Mobile). Nếu...
Bộ nguyên lý SOLID

Bộ nguyên lý SOLID – lập trình viên tương lai cần biết

Bộ nguyên lý SOLID có vai trò rất quan trọng khi phát triển ứng dụng và được sử dụng phổ biến trong thiết kế và lập trình hướng đối tượng. Khi sử dụng hợp...
Giải pháp windows forms giả MVVM

Kết nối cơ sở dữ liệu sử dụng Entity Framework trong winform – Series...

Entity framework là một ORM (Object - Relational Mapper) được sử dụng phổ biến hàng đầu khi phát triển ứng dụng .NET. Entity Framework giúp làm việc với cơ sở dữ liệu trong winform...