Trang chủ Chủ đề ADO.NET

Chủ đề: ADO.NET

Tự học lập trình ado.net và entity framework

Thực thi truy vấn SQL trong C#, SqlCommand, SqlParameter

Khi học làm việc với cơ sở dữ liệu Sql Server, bạn hẳn đã biết vai trò và cách thực thi truy vấn. Tuy nhiên, trong lập trình C#, việc thực thi truy vấn...
Tự học lập trình ado.net và entity framework

Kết nối tới SQL Server, Connection string, lớp SqlConnection, Connection pool

Trong bài học này chúng ta sẽ xem xét chi tiết vấn đề đầu tiên của lập trình ADO.NET: cách kết nối chương trình với cơ sở dữ liệu SQL Server. Đây là thao...
Tự học lập trình ado.net và entity framework

Giới thiệu kiến trúc ADO.NET, data source, data provider

Thư viện ADO(dot)NET mặc dù có kiến trúc không quá phức tạp nhưng lại chứa rất nhiều class. Mỗi class lại có nhiều cách khởi tạo sử dụng object của nhau. Điều này khiến...
Tự học lập trình ado.net và entity framework

Thực hành Lập trình ado.net cơ bản: Tạo bảng, kết nối, đọc dữ liệu

Trong bài học này chúng ta sẽ bắt đầu bằng nội dung thực hành: tạo bảng dữ liệu trong Sql Server, viết code để kết nối và đọc-ghi dữ liệu với ADO.NET. Mục tiêu...
Tự học lập trình ado.net và entity framework

Cài đặt Sql Server Express và SSMS; kết nối với Sql Server

ADO.NET được xây dựng để có thể làm việc với nhiều loại nguồn dữ liệu khác nhau, như Sql Server, Oracle, MySQL, ODBC, OLE DB, hay thậm chí file Xml. Trong khóa học này...

Bài mới