Trang chủ Chủ đề Blazor

Chủ đề: Blazor

Mô hình code-behind trong Blazor

Code-behind là mô hình tổ chức code quen thuộc trong Windows Forms và Windows Presentation Foundation. Trong Razor Pages mô hình này cũng được sử dụng mặc định thông qua Model class. Mặc dù...

Xây dựng ứng dụng Blazor server từ A-Z (+video)

Blazor là một thành viên trong gia đình ASP.NET Core và là công nghệ phát triển ứng dụng web client mới nhất của Microsoft sử dụng C# thay cho Javascript. Đây cũng là công...

Mô hình hoạt động của Blazor WebAssembly

Blazor WebAssembly (thường gọi tắt là Blazor wasm) là mô hình hoạt động thứ hai của Blazor (sau Blazor Server). Bài viết này sẽ trình bày chi tiết mô hình hoạt động của Blazor...

Mô hình hoạt động của Blazor Server

Blazor là loại công nghệ cho phép phát triển web client UI hoàn toàn với .NET và C#. Blazor hiện đang có hai mô hình: Blazor Server và Blazor WebAssembly. Trong bài viết trước bạn...

Blazor – client web app với C# (và không JavaScript)

Blazor là framework mới nhất trong gia đình Asp.net Core giúp phát triển ứng dụng đơn trang (Single-Page Application, SPA) nhưng sử dụng ngôn ngữ C#. Blazor cũng là framework đang nhận được sự...

Bài mới