Trang chủ Chủ đề LINQ

Chủ đề: LINQ

Tự học lập trình ado.net và entity framework

Lazy loading trong Entity Framework – tự động tải dữ liệu quan hệ

Lazy loading là một trong số các cơ chế tải dữ liệu quan hệ trong Entity Framework. Lazy loading hỗ trợ tự động tải dữ liệu cho các navigation property khi bạn truy xuất...
Tự học lập trình ado.net và entity framework

Local data – Truy vấn dữ liệu cục bộ trong Entity Framework

Local data - dữ liệu cục bộ là loại dữ liệu được Entity Framework tải về và lưu trữ trong chương trình tương tự một danh sách object thông thường. Local data có vai...
Tự học lập trình ado.net và entity framework

Truy vấn dữ liệu trong Entity Framework với LINQ to Entities

Có hai công việc phải làm đối với mọi chương trình có sử dụng cơ sở dữ liệu: (1) lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu; (2) lưu thay đổi ngược trở lại cơ sở...

LINQ (Language Integrated Query) trong C#

LINQ là một cách tiếp cận để thống nhất việc truy vấn dữ liệu trong C# (và Visual Basic .NET) chuyên dùng để truy vấn dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Ví dụ, trước...

Bài mới