Trang chủ Chủ đề MVC

Chủ đề: MVC

ASP.NET Core MVC

Thực hành (3) tìm kiếm, sắp xếp, phân trang, upload, download

Trong bài học này chúng ta tiếp tục hoàn thiện ứng dụng với các chức năng thường gặp trên bảng dữ liệu, bao gồm tìm kiếm (Searching), sắp xếp (Sorting), phân trang (Pagination). Chúng...
ASP.NET Core MVC

Thực hành (2) CRUD trong ASP.NET Core MVC

CRUD (Create-Retrieve-Update-Delete) là nhóm chức năng cơ bản trên dữ liệu mà mọi ứng dụng đều phải có. Trong ASP.NET Core MVC nhóm chức năng này được thực hiện một cách dễ dàng. ASP.NET...
ASP.NET Core MVC

Thực hành (1) xây dựng ứng dụng trong ASP.NET Core MVC (+video)

CRUD (Create-Retrieve-Update-Delete) là nhóm thao tác cơ bản nhất với dữ liệu mà mọi ứng dụng ASP.NET Core MVC đều phải thực hiện. Các kiến thức bạn đã học trong các bài trước đã...
ASP.NET Core MVC

Model binding trong ASP.NET Core MVC

Model binding là quá trình tự động trích dữ liệu từ truy vấn HTTP và biến đổi thành object .NET cung cấp cho action. Model binding diễn ra ngay sau khi routing lựa chọn...
ASP.NET Core MVC

Routing trong ASP.NET Core MVC

Routing trong ASP.NET Core là quá trình ánh xạ (mapping) truy vấn HTTP với một đối tượng xử lý truy vấn đó (handler). Trong MVC, handler chính là phương thức action của controller. Tức...
ASP.NET Core MVC

View trong ASP.NET Core MVC, layout, viewstart, viewimports

Trong mô tả chung của mẫu kiến trúc MVC, view là thành phần chịu trách nhiệm sinh ra giao diện cho ứng dụng. Đây là khâu cuối cùng trong chuỗi xử lý yêu cầu...
ASP.NET Core MVC

Controller trong ASP.NET Core MVC

Controller trong ASP.NET Core MVC là thành phần được xây dựng tương đối tự do. Bất kỳ class nào thỏa mãn một số tiêu đơn giản đều có thể trở thành controller trong ASP.NET...
ASP.NET Core MVC

Action và ActionResult trong ASP.NET Core MVC

Action trong ASP.NET Core MVC là những phương thức public của controller có thể được sử dụng để xử lý truy vấn. Action result là cách gọi chung của kết quả thực hiện của...
ASP.NET Core MVC

Dự án ASP.NET Core MVC

Dự án ASP.NET Core MVC có thể được tạo ra trong Visual Studio với template Web Application (Model – View - Controller), hoặc tạo ra từ giao diện dòng lệnh với template mvc. Bạn...
ASP.NET Core MVC

Mẫu kiến trúc MVC (Model – View – Controller) trong ASP.NET Core

ASP.NET Core MVC là tên gọi của framework trong ASP.NET Core thực thi mô hình kiến trúc MVC. Framework này giúp phát triển nhiều loại ứng dụng khác nhau, từ ứng dụng web truyền...

Bài mới