Trang chủ Chủ đề Network

Chủ đề: Network

Feature Tự học lập trình Tcp/Ip socket

Dịch vụ truyền thông, bộ giao thức và mô hình TCP/IP

Ở bài trước chúng ta xem xét mạng máy tính và giao thức ở dạng mô tả tổng quát nhất. Trong bài học này chúng ta đi vào xem xét cụ thể một loại...
Feature Tự học lập trình Tcp/Ip socket

Ứng dụng mạng, mạng máy tính, giao thức

Trong bài học này chúng ta nhắc lại một số khái niệm cơ bản về mạng máy tính và giao thức. Bài học hướng tới tóm tắt và hệ thống hóa các thành phần...
Feature Tự học lập trình Tcp/Ip socket

Mô hình ứng dụng mạng (client-server, p2p), tiến trình

Như chúng ta đã biết qua các bài trước, ứng dụng mạng là một hệ thống phần mềm chạy trên các thiết bị đầu cuối khác nhau và trao đổi thông tin qua mạng...

Bài mới