Trang chủ Chủ đề Razor Pages

Chủ đề: Razor Pages

asp.net core

Cú pháp Razor cơ bản, biểu thức và khối code

Razor là loại cú pháp kết hợp C# và HTML để sinh ra HTML động trong ứng dụng ASP.NET Core. Razor được sử dụng trong Razor Pages, MVC và Blazor. Đây là loại cú...
asp.net core

Layout, ViewStart, section trong ASP.NET Core

Layout, ViewStart là những file đặc biệt của Razor. Việc sử dụng các file này giúp đơn giản hóa quá trình làm việc với Razor Pages. Trong bài học này chúng ta sẽ tìm...
asp.net core

Razor Pages: giới thiệu, cài đặt, project, page, URL

Razor Pages là một trong các framework dành cho phát triển ứng dụng web xây dựng trên ASP.NET Core. Razor Pages thể hiện cách tiếp cận và mô hình lập trình riêng trong phát...

Bài mới