Trang chủ Chủ đề Razor Syntax

Chủ đề: Razor Syntax

asp.net core

Các cấu trúc điều khiển của Razor, directive, ViewImports

Trong bài học này chúng ta sẽ học cách diễn đạt các cấu trúc điều khiển của C# (như cấu trúc điều kiện, lặp, v.v.) theo cú pháp Razor. Chúng ta cũng sẽ tiếp...
asp.net core

Cú pháp Razor cơ bản, biểu thức và khối code

Razor là loại cú pháp kết hợp C# và HTML để sinh ra HTML động trong ứng dụng ASP.NET Core. Razor được sử dụng trong Razor Pages, MVC và Blazor. Đây là loại cú...

Bài mới