Trang chủ Chủ đề Razor Syntax

Chủ đề: Razor Syntax

asp.net core

Các cấu trúc điều khiển của Razor, directive, ViewImports

Trong bài học này chúng ta sẽ học cách diễn đạt các cấu trúc điều khiển của C# (như cấu trúc điều kiện, lặp, v.v.) theo cú pháp...
asp.net core

Cú pháp Razor cơ bản, biểu thức và khối code

Razor là loại cú pháp kết hợp C# và HTML để sinh ra HTML động trong ứng dụng ASP.NET Core. Razor được sử dụng trong Razor Pages, MVC và Blazor. Đây là...

Bài mới