Trang chủ Chủ đề TCP Socket

Chủ đề: TCP Socket

Feature RPC library with Tcp socket

Xây dựng thư viện gọi hàm từ xa (RPC) với tcp socket và C#...

Trong post trước chúng ta đã biết khái niệm chung về RPC cũng như đã cùng nhau xây dựng một thư viện RPC đơn giản. Trong post này chúng ta sẽ vận dụng bộ...
Feature RPC library with Tcp socket

Xây dựng thư viện gọi hàm từ xa (RPC) với tcp socket và C#

Gọi hàm từ xa là một cơ chế rất phổ biến để thực hiện truyền thông liên tiến trình, giúp xây dựng các ứng dụng phân tán. Trong loạt bài này chúng ta sẽ...
Feature Tự học lập trình Tcp/Ip socket

Hỗ trợ lập trình socket: UdpClient, TcpClient, TcpListener, BitConverter, Encoding

Trong bài học này chúng ta sẽ xem xét một số lớp của C# hỗ trợ lập trình socket (UdpClient, TcpClient, TcpListener, BitConverter, Encoding). Các lớp này giúp đơn giản hóa lập trình socket...
Feature Tự học lập trình Tcp/Ip socket

Kỹ thuật lập trình Tcp socket với C#

Trong bài học này chúng ta sẽ phân tích chi tiết cách thức lập trình Tcp socket trong C#. Các phân tích này dựa trên code của bài thực hành lập trình tcp socket...
Feature Tự học lập trình Tcp/Ip socket

Giao thức Tcp: đóng mở kết nối, truyền dữ liệu

Trong bài học này chúng ta sẽ xem xét chi tiết hơn về giao thức Tcp để có thể hiểu rõ về cách thức lập trình với Tcp socket, bao gồm cấu trúc gói...
Feature Tự học lập trình Tcp/Ip socket

Thực hành: Lập trình socket Tcp cơ bản (+video)

Tương tự như đối với socket Udp, chúng ta cũng bắt đầu tiếp xúc với socket Tcp thông qua thực hiện một bài thực hành. Bài thực hành này cũng có chung yêu cầu...
Feature Tự học lập trình Tcp/Ip socket

Khái niệm socket, Winsock, lập trình socket

Trong bài học này chúng ta sẽ xem xét vấn đề trung tâm của lập trình mạng: socket. Trong các bài học trước chúng ta đã xem xét chi tiết các vấn đề của...

Bài mới