Trang chủ Code-first

Code-first

Tự học lập trình ado.net và entity framework

Thực hành: xây dựng Entity Data Model (EDM) hoàn chỉnh

Entity Data Model (EDM), như bạn đã học trong bài "Kiến trúc Entity Framework", là thành phần lưu trữ thông tin ánh xạ (mapping) giữa các class và...
Tự học lập trình ado.net và entity framework

Bonus: Sử dụng EDMX diagram với Entity Framework Code-first

Khi học lập trình Entity Framework bạn đã biết rằng Entity Framework có ba hướng tiếp cận: Model-first, Database-first và Code-first. Trong đó, code-first là hướng tiếp cận tốt nhất. Code first...
Tự học lập trình ado.net và entity framework

Quy ước (convention) trong Entity Framework code-first

Như bạn đã biết trong bài trước, Entity Framework code-first có khả năng tự động tạo cơ sở dữ liệu và bảng dữ liệu từ class C#. Người lập trình hầu như...
Tự học lập trình ado.net và entity framework

Table splitting, entity splitting, complex type

Trong bài học này bạn sẽ làm quen với hai cách thức ánh xạ khác thường trong Entity Framework: table splitting và entity splitting. Mặc dù không quá phổ biến nhưng hai...
Tự học lập trình ado.net và entity framework

Quan hệ kế thừa trong Entity Framework

Kế thừa (inheritance) là loại quan hệ rất quan trọng và là một trong những nền tảng của lập trình hướng đối tượng. Trong C#, bạn hầu như không thể phát triển...
Tự học lập trình ado.net và entity framework

Quan hệ một – một trong Entity Framework

Bài học này sẽ hướng dẫn bạn cách xây dựng quan hệ một - một giữa các class để Entity Framework có thể ánh xạ chính xác thành hai bảng có quan...
Tự học lập trình ado.net và entity framework

Quan hệ nhiều – nhiều trong Entity Framework

Trong bài học này bạn sẽ học cách thức cấu hình quan hệ nhiều - nhiều trong Entity Framework code-first. Bạn có thể sử dụng quy ước (convention) hoặc fluent API. Như...
Tự học lập trình ado.net và entity framework

Migration trong Entity Framework: Khởi tạo và cập nhật CSDL

Migration là một cơ chế đặc biệt trong Entity Framework cho phép cập nhật CSDL theo cấu trúc model class mà không làm mất dữ liệu hiện có. Đây cũng là cơ...
Tự học lập trình ado.net và entity framework

Initializer trong Entity Framework: Khởi tạo và cập nhật CSDL

Bài học này sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề liên quan đến việc khởi tạo cơ sở dữ liệu với Entity Framework code-first. Bạn sẽ học về quy tắc và...
Tự học lập trình ado.net và entity framework

Fluent API trong code first: chỉ định cấu trúc cơ sở dữ liệu

Fluent API là cách chỉ định cấu trúc cơ sở dữ liệu thứ hai trong Entity Framework Code first. Cách cấu hình này sử dụng class DbModelBuilder với...