Trang chủ Design patterns

Design patterns

Singleton pattern – mẫu thiết kế tạo object duy nhất

Singleton pattern là mẫu thiết kế thuộc nhóm creational. Singleton đảm bảo rằng sẽ chỉ có một object duy nhất của class được khởi tạo. Một yếu tố...

Decorator pattern – mở rộng object không dùng kế thừa

Decorator pattern là mẫu thiết kế thuộc nhóm structural. Nó cung cấp khả năng mở rộng một object bằng cách "đính kèm" biến hoặc phương thức mới cho...