Trang chủ Dự án C#

Dự án C#

Feature Tự học lập trình C# qua dự án mini

Xuất bản và triển khai ứng dụng – Kết

Đến đây, phiên bản 1.0 của phần mềm của chúng ta đã hoàn thành những chức năng chính theo phân tích và đã sẵn sàng để cung cấp cho người dùng cuối....
Feature Tự học lập trình C# qua dự án mini

Hoàn thiện dự án: exception, try-catch, Settings

Trong loạt bài từ đầu đến giờ, chúng ta đã lần lượt hoàn thiện tất cả chức năng của ứng dụng theo phân tích. Tuy nhiên, trước khi đưa ứng dụng đến...
Feature Tự học lập trình C# qua dự án mini

Cải tiến repository: LINQ (Language Integrated Query)

Trong bài học này chúng ta sẽ xem xét cách sử dụng một công cụ khác của .NET framework để xử lý dữ liệu: LINQ (Language Integrated Query). Chúng ta sẽ vận...
Feature Tự học lập trình C# qua dự án mini

Lưu trữ dữ liệu (2): interface, loosely coupling

Trong bài học này chúng ta sẽ xem xét sử dụng một công cụ đặc biệt hữu ích trong phát triển ứng dụng: interface. Chúng ta sẽ vận dụng Interface để giúp...
Feature Tự học lập trình C# qua dự án mini

Lưu trữ dữ liệu (1): serialization, Binary, Xml, Json

Trong bài học này chúng ta sẽ xem xét vấn đề chuyển đổi dữ liệu (serialization) về các dạng binary, xml và json. Chúng ta sẽ vận dụng các kỹ thuật này...
Feature Tự học lập trình C# qua dự án mini

Hoàn thiện (2): xóa, lọc, tìm kiếm, xử lý file

Trong bài học này chúng ta tiếp tục hoàn thiện các chức năng chính như đã phân tích, bao gồm: bổ sung chức năng xóa dữ liệu, lọc dữ liệu, tự động...
Feature Tự học lập trình C# qua dự án mini

Hoàn thiện (1): nhập mới, cập nhật, partial class

Ở phần trước chúng ta đã xây dựng hoàn chỉnh tất cả các lớp hỗ trợ của chương trình. Trong bài này chúng ta sẽ áp dụng để hoàn thiện các chức...
Feature Tự học lập trình C# qua dự án mini

Cải tiến view (4): lớp trừu tượng, phương thức trừu tượng

Trong bài học này chúng ta sẽ xem xét vấn đề cuối cùng có liên quan đến kế thừa: lớp trừu tượng và phương thức trừu tượng. Chúng ta cũng sẽ vận...
Feature Tự học lập trình C# qua dự án mini

Cải tiến view (3): che giấu, ghi đè, kế thừa và generic

Trong bài học này chúng ta sẽ xem xét khái niệm và kỹ thuật ghi đè, che giấu phương thức, và cách sử dụng lớp generic trong kế thừa. Chúng ta sẽ...
Feature Tự học lập trình C# qua dự án mini

Cải tiến view (2): kế thừa, boxing, ép kiểu

Ở bài trước chúng ta đã xây dựng thêm chức năng xuất dữ liệu ra file. Bạn đã nhận thấy có sự trùng lặp code giữa các class. Một trong những giải...