Trang chủ Lập trình C# căn bản

Lập trình C# căn bản

Các kiểu đặc biệt trong C#: anonymous, nullable, dynamic

Anonymous, nullable và dynamic là những loại kiểu dữ liệu đặc biệt trong C#. Anonymous type là những kiểu dữ liệu không có tên. Nullable type là những kiểu dữ liệu vốn...

Assembly trong C#, thư viện class, NuGet

Assembly trong C# (và .NET) là kết quả biên dịch code của mỗi project. Mỗi project đến lượt mình lại có thể tham chiếu (reference) tới các assembly khác để sử dụng...

Partial class và Partial method trong C# – tách file code

Partial class và partial method là hai kỹ thuật đặc biệt trong C# giúp bạn phân tách code của cùng một class và method ra nhiều file mã nguồn khác nhau. Các...

Ngoại lệ (Exception) và xử lý ngoại lệ trong C#

Ngoại lệ (exception) trong C# là những tình huống mà chương trình không thể thực hiện được lệnh theo yêu cầu. Ví dụ, khi thực hiện phép chia, nếu...

LINQ (Language Integrated Query) trong C#

LINQ là một cách tiếp cận để thống nhất việc truy vấn dữ liệu trong C# (và Visual Basic .NET) chuyên dùng để truy vấn dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.

Serialization trong C#: binary, xml, json serialization

Serialization trong C# là loại kỹ thuật chuyển đổi object về dạng trung gian (text, mảng byte) phục vụ lưu trữ (trong file) hoặc truyền qua mạng (lập trình socket). Serialization là...

Thành viên static của class; static class; extension method

Các thành viên tĩnh (static member) trong class C# vốn không xa lạ lắm với bạn. Ngay từ những bài học đầu tiên bạn đã gặp Write/WriteLine, Read/ReadLine/ReadKey - những phương thức...

FileStream trong C#, làm việc với file và thư mục

FileStream là một loại stream đặc biệt chuyên dùng để đọc ghi dữ liệu với file. Đây là những khái niệm tương đối mới và khá đặc thù của C# và .NET....

Interface trong C#, loosely coupling

Interface trong C# là một bản “hợp đồng” mô tả những gì cần phải làm mà các class thực thi interface đó phải tuân thủ theo. Interface trong C# là một...

Kế thừa và đa hình trong C#, che giấu và ghi đè phương thức

Kế thừa và đa hình trong C# cũng như bất kỳ ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng nào là một chủ đề đặc biệt quan trọng. Kế thừa và đa hình...