Trang chủ Lập trình socket

Lập trình socket

Feature Tự học lập trình Tcp/Ip socket

Hỗ trợ lập trình socket: UdpClient, TcpClient, TcpListener, BitConverter, Encoding

Trong bài học này chúng ta sẽ xem xét một số lớp của C# hỗ trợ lập trình socket (UdpClient, TcpClient, TcpListener, BitConverter, Encoding). Các lớp này giúp đơn giản hóa lập...
Feature Tự học lập trình Tcp/Ip socket

Luồng thực thi (thread), lập trình đa luồng (multithreading)

Trong bài học này chúng ta sẽ làm quen với khái niệm luồng (thread) và các kỹ thuật lập trình đa luồng (multithreading programming) của .NET framework thường được sử dụng để...
Feature Tự học lập trình Tcp/Ip socket

Lập trình bất đồng bộ (asynchronous programming)

Trong bài học này chúng ta sẽ học cách vận dụng kỹ thuật lập trình bất đồng bộ (asynchronous programming) trong lập trình socket giúp tăng hiệu suất của server và tăng...
Feature Tự học lập trình Tcp/Ip socket

Truyền object: serialization / deserialization

Trong bài học này chúng ta sẽ xem xét khái niệm và các kỹ thuật trình tự hóa dữ liệu (object serialization) nhằm chuyển đổi object về dạng trung gian phục vụ...
Feature Tự học lập trình Tcp/Ip socket

Truyền dữ liệu: luồng (stream), NetworkStream

Trong bài học này chúng ta sẽ làm quen với luồng dữ liệu (stream), một thành phần đặc biệt quan trọng hỗ trợ lập trình mạng. Chúng ta cũng sẽ xem xét...
Feature Tự học lập trình Tcp/Ip socket

Kỹ thuật lập trình Tcp socket với C#

Trong bài học này chúng ta sẽ phân tích chi tiết cách thức lập trình Tcp socket trong C#. Các phân tích này dựa trên code của bài thực hành lập trình...
Feature Tự học lập trình Tcp/Ip socket

Giao thức Tcp: đóng mở kết nối, truyền dữ liệu

Trong bài học này chúng ta sẽ xem xét chi tiết hơn về giao thức Tcp để có thể hiểu rõ về cách thức lập trình với Tcp socket, bao gồm cấu...
Feature Tự học lập trình Tcp/Ip socket

Thực hành: Lập trình socket Tcp cơ bản

Tương tự như đối với socket Udp, chúng ta cũng bắt đầu tiếp xúc với socket Tcp thông qua thực hiện một bài thực hành. Bài thực hành này cũng có chung...
Feature Tự học lập trình Tcp/Ip socket

Giao thức Udp, cấu trúc header, truyền dữ liệu

UDP (User Datagram Protocol) là một trong hai giao thức của tầng giao vận trong bộ giao thức TCP/IP. Giao thức UDP được thiết kế bởi David P. Reed và hiện nay được định...
Feature Tự học lập trình Tcp/Ip socket

Kỹ thuật lập trình Udp socket

Trong bài học này chúng ta sẽ phân tích chi tiết kỹ thuật lập trình Udp socket trong .NET framework, bao gồm cách khởi tạo, cách gửi nhận dữ liệu, cách đóng...