Trang chủ LINQ to Entities

LINQ to Entities

Tự học lập trình ado.net và entity framework

Explicit loading trong Entity Framework – tải dữ liệu quan hệ bán tự động

Explicit loading là một cơ chế tải dữ liệu quan hệ đặc biệt trong Entity Framework. Nó hoạt động gần giống lazy loading ở chỗ, dữ liệu quan...
Tự học lập trình ado.net và entity framework

Eager loading trong Entity Framework – chủ động tải dữ liệu quan hệ

Eager loading là cơ chế tải dữ liệu quan hệ "thủ công" trong Entity Framework. Nếu bạn không sử dụng lazy loading từ lúc xây dựng EDM (ví...
Tự học lập trình ado.net và entity framework

Lazy loading trong Entity Framework – tự động tải dữ liệu quan hệ

Lazy loading là một trong số các cơ chế tải dữ liệu quan hệ trong Entity Framework. Lazy loading hỗ trợ tự động tải dữ liệu cho các navigation property khi bạn...
Tự học lập trình ado.net và entity framework

Local data – Truy vấn dữ liệu cục bộ trong Entity Framework

Local data - dữ liệu cục bộ là loại dữ liệu được Entity Framework tải về và lưu trữ trong chương trình tương tự một danh sách object...
Tự học lập trình ado.net và entity framework

Truy vấn dữ liệu trong Entity Framework với LINQ to Entities

Có hai công việc phải làm đối với mọi chương trình có sử dụng cơ sở dữ liệu: (1) lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu; (2) lưu thay đổi ngược trở...