Hướng dẫn

Feature Tự học lập trình Tcp/Ip socket

Xây dựng chương trình FTP client đơn giản

Trong bài học này chúng ta sẽ cùng xây dựng một chương trình FTP client đơn giản sử dụng các kỹ thuật lập trình socket đã biết trong .NET. Chương trình chỉ hỗ trợ thực hiện một số lệnh cơ bản sau: Kết nối server, đăng nhập, đăng xuất, xem danh...
Tự học lập trình PHP - Tự học ICT

Thuộc tính (property) trong class PHP

Thuộc tính (property) và phương thức (method) là hai thành phần cơ bản tạo nên một class trong PHP. Trong đó, thuộc tính là thành phần chứa dữ liệu trong class PHP. Bài học này sẽ xem xét chi tiết các vấn đề liên quan đến khai báo và sử...
Tự học lập trình PHP - Tự học ICT

Class và object trong PHP

Class và object là hai khái niệm cơ bản trong lập trình hướng đối tượng. Trong bài học trước chúng ta đã nhắc lại về hai khái niệm này. Là một ngôn ngữ hỗ trợ lập trình hướng đối tượng, PHP cung cấp cú pháp riêng để người lập trình...
Feature Tự học lập trình Tcp/Ip socket

Kỹ thuật lập trình với socket IP

Socket thô (raw socket), hay socket Ip, là loại socket giúp bạn gọi trực tiếp đến dịch vụ truyền thông host-to-host do giao thức IP cung cấp, bỏ qua dịch vụ truyền end-to-end của các giao thức ở tầng giao vận (TCP hoặc UDP). Loại socket này rất hữu...
asp.net core

Web API trong Asp.net Core

Bắt đầu từ bài học này chúng ta chuyển sang một dạng ứng dụng web hơi khác biệt, trong đó Asp.net Core chạy trên server giờ chỉ đóng vai trò cung cấp dữ liệu ở dạng JSON hoặc XML. Loại chương trình Asp.net Core như thế được gọi là...
Tự học lập trình PHP - Tự học ICT

PHP và lập trình hướng đối tượng

Lập trình hướng đối tượng mặc dù không được hỗ trợ từ đầu nhưng đã trở thành một chủ đề quan trọng trong PHP, bắt đầu từ PHP 5 và hoàn thiện ở PHP 7. Mặc dù sử dụng lập trình hương đối tượng là không bắt buộc trong...
Hướng dẫn tự học lập trình Kotlin - tự học ict

Biến, giá trị, hằng, và kiểu dữ liệu trong Kotlin

Biến, hằng, và kiểu dữ liệu là những đơn vị cơ bản của chương trình trong Kotlin. Biến và hằng có nhiệm vụ lưu trữ dữ liệu. Kiểu quy định những giá trị cụ thể mà biến và hằng có thể lưu trữ. Kotlin là một ngôn ngữ định kiểu...
Hướng dẫn tự học lập trình Kotlin - tự học ict

Một số đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ lập trình...

Kotlin là một ngôn ngữ cho máy ảo Java tương tự như ngôn ngữ Java hay Scala. Trong Kotlin có sự hòa trộn các tính năng tốt nhất của Java, C# và một số ngôn ngữ khác. Trước khi chính thức đi vào các chi tiết, chúng ta sẽ tìm...
Hướng dẫn tự học lập trình Kotlin - tự học ict

Cài đặt IntelliJ IDEA, Kotlin project, Kotlin REPL

Trong bài học này chúng ta sẽ học cách cài đặt IntelliJ IDEA - môi trường phát triển ứng dụng tích hợp chính thức của Kotlin. Chúng ta cũng học cách tạo dự án và chạy thử nghiệm ứng dụng viết bằng Kotlin. Cuối cùng chúng ta sẽ làm...
Hướng dẫn tự học lập trình Kotlin - tự học ict

Hướng dẫn tự học ngôn ngữ lập trình Kotlin

Kotlin là một ngôn ngữ lập trình tương đối "trẻ" nhưng đã được Google lựa chọn làm ngôn ngữ chính thức cho phát triển ứng dụng Android. Nhiều công ty lớn cũng chấp nhận Kotlin. Ngôn ngữ lập trình Kotlin cũng mở rộng phạm vi hoạt động của mình...

Bài mới