Chính sách bảo mật

Chính sách riêng tư này (từ nay sẽ gọi tắt là chính sách) mô tả cách thu thập, bảo vệ và sử dụng thông tin cá nhân mà người dùng cung cấp cho tuhocict.com website, tất cả các sản phẩm và dịch vụ của site (từ nay sẽ gọi tắt chung là site).

Chính sách này cũng mô tả các lựa chọn dành cho người dùng liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân, cách truy xuất và cập nhật các thông tin đó.

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi nhận và lưu trữ bất kỳ thông tin nào mà bạn chủ tâm cung cấp cho chúng tôi khi tạo tài khoản, công bố nội dung, điền các form trên site.

Tùy từng trường hợp, thông tin này có thể bao gồm địa chỉ email, tên, số điện thoại, địa chỉ hoặc các thông tin cá nhân khác.

Bạn có thể lựa chọn không cung cấp những thông tin nhất định. Khi đó, bạn có thể không khai thác được một số tính năng của site.

Nếu không rõ ràng về những thông tin bắt buộc, bạn có thể liên hệ với chúng tôi.

Thu thập thông tin phi cá nhân

Khi bạn duyệt site, server tự động ghi nhận các thông tin mà trình duyệt gửi tới.

Những thông tin này có thể bao gồm: địa chỉ IP của thiết bị, loại và phiên bản của trình duyệt, loại và phiên bản của hệ điều hành, lựa chọn ngôn ngữ, các trang mà người dùng đã duyệt trước khi truy cập site, các trang trên site của chúng tôi mà bạn đã duyệt, thời gian làm việc với các trang, thông tin tìm kiếm trên site, thời gian truy cập, và các thông tin thống kê khác.

Quản lý thông tin cá nhân

Bạn có thể truy cập, thêm, cập nhật và xóa một số thông tin cá nhân. Thông tin bạn có thể xem, cập nhật và xóa có thể thay đổi khi site cập nhật.

Khi bạn cập nhật thông tin, chúng tôi có thể duy trì một bản sao thông tin chưa được xác nhận trong hồ sơ của chúng tôi. Một số thông tin có thể vẫn còn trong dữ liệu của chúng tôi sau khi bạn xóa thông tin đó khỏi tài khoản của mình.

Chúng tôi sẽ giữ lại và sử dụng thông tin của bạn khi cần thiết nhằm tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.

Chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ dữ liệu tổng hợp nào có được trực tiếp hoặc do kết hợp thông tin cá nhân của bạn sau khi bạn cập nhật hoặc xóa nó. Chúng tôi đảm bảo dữ liệu loại này không thể dùng được để nhận dạng cá nhân bạn.

Khi hết thời gian lưu giữ, thông tin cá nhân sẽ bị xóa. Do đó, quyền truy cập, quyền xóa, quyền cải chính và quyền chuyển đổi dữ liệu không thể được thực thi sau khi hết thời hạn lưu giữ.

Sử dụng thông tin thu thập

Bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn; cải thiện dịch vụ khách hàng; trả lời các yêu cầu và email của khách hàng; quản lý và vận hành site.

Thông tin phi cá nhân được thu thập chỉ được sử dụng để xác định các trường hợp lạm dụng nghi vấn và thiết lập thông tin thống kê về việc sử dụng trang web. Thông tin thống kê này được xây dựng với đảm bảo không thể xác định bất kỳ người dùng cụ thể nào của hệ thống.

Quyền riêng tư của trẻ em

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn dưới 13 tuổi, vui lòng không gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào thông qua site của chúng tôi.

Chúng tôi khuyến khích cha mẹ và người giám hộ hợp pháp giám sát việc sử dụng Internet của trẻ và giúp thực thi chính sách này bằng cách hướng dẫn con cái không cung cấp thông tin cá nhân cho site của chúng tôi.

Nếu bạn tin rằng có trẻ dưới 13 tuổi đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi qua site này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Site sử dụng “cookie” để giúp cá nhân hóa trải nghiệm trực tuyến của người dùng. Cookie là một tệp văn bản mà chương trình máy chủ web đặt trên đĩa cứng của bạn. Cookies không thể dùng để chạy các chương trình hoặc đưa virus vào máy tính của bạn. Cookie được thiết lập duy nhất cho bạn và chỉ có thể được đọc bởi chương trình máy chủ web trong miền đã cấp cookie cho bạn.

Chúng tôi có thể sử dụng cookie để thu thập, lưu trữ và theo dõi thông tin cho mục đích thống kê để vận hành site và dịch vụ của chúng tôi. Bạn có khả thể chấp nhận hoặc từ chối cookie.

Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt để từ chối cookie nếu bạn muốn.

Nếu bạn chọn từ chối cookie, bạn có thể không trải nghiệm đầy đủ các tính năng của site.

Các hãng thứ ba, bao gồm Goolge, sử dụng cookie để phân phối quảng cáo dựa trên những lần ghé thăm site trước đó. Google sử dụng cơ chế DoubleClick cookie để phân phối quảng cáo cho người dùng dựa trên việc ghé thăm site của người dùng. Bạn có thể từ chối DoubleClick cookie bằng cách thiết lập trong Ad Settings.

Báo hiệu “không theo dõi”

Một số trình duyệt có tính năng Không theo dõi (Do Not Track) nhằm báo cho các website rằng khi truy cập site, bạn không muốn các hoạt động trực tuyến của mình bị theo dõi.

Site của chúng tôi sử dụng công cụ theo dõi khách truy cập theo thời gian để thực hiện các thống kê hỗ trợ cho việc phát triển site.

Quảng cáo

Chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo trực tuyến và chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp và không xác định về khách hàng của chúng tôi mà chúng tôi thu thập thông qua quá trình đăng ký hoặc thông qua khảo sát và quảng cáo trực tuyến với một số nhà quảng cáo nhất định.

Chúng tôi không chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân về khách hàng cá nhân với nhà quảng cáo.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể sử dụng thông tin tổng hợp và không xác định này để phân phối quảng cáo phù hợp cho đối tượng dự định.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi bảo vệ thông tin bạn cung cấp trên các máy chủ trong một môi trường được kiểm soát, an toàn, được bảo vệ khỏi sự truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép.

Chúng tôi duy trì trong khả năng của mình các biện pháp bảo vệ về hành chính, kỹ thuật và vật lý phù hợp để chống truy cập trái phép, sử dụng, sửa đổi và tiết lộ thông tin cá nhân.

Tuy nhiên, không có sự đảm bảo an toàn khi dữ liệu truyền qua Internet hoặc mạng không dây.

Do đó, bạn phải chấp nhận rằng (i) có những hạn chế về bảo mật và quyền riêng tư của Internet nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi; (ii) tính bảo mật, tính toàn vẹn và quyền riêng tư của thông tin trao đổi giữa bạn và site của chúng tôi không thể được đảm bảo; và (iii) mọi thông tin và dữ liệu có thể bị xem trộm hoặc làm giả trong quá trình vận chuyển bởi bên thứ ba.

Vi phạm dữ liệu

Trong trường hợp chúng tôi biết rằng an ninh an toàn của site bị xâm phạm hoặc khi thông tin cá nhân của người dùng bị tiết lộ cho các bên thứ ba không liên quan do kết quả của các hoạt động bên ngoài, bao gồm (nhưng không giới hạn) các cuộc tấn công hoặc lừa đảo, chúng tôi có quyền thực hiện các biện pháp pháp lý thích hợp, bao gồm (nhưng không giới hạn) tự điều tra, thông báo và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật.

Trong trường hợp vi phạm dữ liệu, chúng tôi sẽ nỗ lực để thông báo cho các cá nhân bị ảnh hưởng nếu chúng tôi thấy rằng sự vi phạm có nguy cơ gây thiệt hại cho người dùng, hoặc nếu pháp luật yêu cầu.

Trong trường hợp tương tự, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email.

Công bố pháp lý

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin mà chúng tôi đã nhận, thu thập, hoặc sử dụng nếu được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép. Các yêu cầu có thể là trát của tòa án hoặc quy trình pháp lý tương tự.

Chúng tôi cũng cung cấp thông tin khi chúng tôi cho rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, bảo vệ sự an toàn của bạn hoặc sự an toàn của người khác, điều tra gian lận hoặc trả lời yêu cầu của chính phủ.

Thay đổi và điều chỉnh

Chúng tôi bảo lưu quyền điều chỉnh chính sách này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

Bản cập nhật của chính sách mới sẽ có hiệu lực ngay khi công bố trên site.

Để đảm bảo quyền lợi của bạn, chúng tôi sẽ gửi thông báo cập nhật của chính sách cho bạn ngay sau khi công bố.

Việc tiếp tục sử dụng site sau khi cập nhật chính sách thể hiện bạn chấp nhận những sự thay đổi đó.

Chấp nhận chính sách này

Bạn công nhận đã đọc chính sách này và chấp nhận tất cả các mục và điều kiện. Khi sử dụng site bạn đồng ý với sự ràng buộc của chính sách này.

Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản của chính sách này, bạn không có quyền truy cập sử dụng các dịch vụ site cung cấp.

Điều khoản sử dụng

Người sử dụng phải đọc và chấp nhận các điều khoản sử dụng của site.

Liên hệ

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến chính sách này hãy liên hệ với chúng tôi qua Form liên hệ hoặc qua email.

Tài liệu này được cập nhật lần cuối vào ngày 1 tháng 4 năm 2019.